JS14: KIT SVO (SUBJECT, VERB, OBJECT)

GUGANESH A/L GANESAN SJKC JERIK

VIC24 | Junior Scientist

CR: 0.0000 | 0 Likes | 18 Views | 97 times | LS: 97.0
Like it? | Support them now!

KIT SVO (SUBJECT, VERB, OBJECT) ABSTRAK Kajian ini adalah bertujuan mengkaji keberkesanan penggunaan Kit SVO dalam subjek Bahasa Inggeris. Tinjauan awal guru mendapati murid kurang menguasai dalam penulisan ayat. Kesannya, hanya 20% daripada jumlah murid Tahun 4T yang boleh menulis ayat dengan betul. Seramai 3 orang murid Tahun 4T telah dijadikan sampel kajian dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jerik, Pahang. Instrumen yang digunakan adalah pemerhatian dan Kit SVO. Melalui kajian ini, kit ini amat membantu murid mengenali makna perkataan dan penulisan ayat yang betul. Hasil dapatan kajian, murid-murid boleh menulis ayat dengan betul dan tepat. Kajian ini diharap dapat membantu murid dalam meningkatkan penguasaan penulisan ayat dalam Bahasa Inggeris. Kaedah ini juga dicadangkan untuk diuji kepada murid-murid di kelas yang lain. Kata kunci: kajian,menulis ayat,perkataan,Bahasa Inggeris,membantu